Meditsinski pregled

Money AmuletMoney Amulet Уникален начин за богатство и привличане на щастие

В основата на разпоредбите на Кодекса на труда работодателят е отговорен за осигуряване на естетични и хигиенни условия на труд, като всяка храна и машини трябва да бъдат сертифицирани, т.е.

Сертифицирането или оценката на съответствието на продукта е процес на систематично изследване на степента, до която даден продукт отговаря на определени изисквания (това също е въпрос на изисквания за сигурност. Сертифицирането на машините е няколко аспекта. Това, че нейният дизайнер работи по време на проектирането или на производителя по време на производството. Сертифицирането може да се извърши от получателя на продукта или от лице, различно от проектанта, производителя или получателя на продуктите.От правна гледна точка сертифицирането на машините е въведено с Директива 2006/42 / ЕО от 17 май 2006 г. всъщност машини. Тя беше представена на правната програма в Полша от закона на министъра на икономиката от 21 октомври 2008 г. относно минималните изисквания за машините (вестник на закони № 199, т. 1228, която тя получи в апартамента си на 29 декември 2009 г.Сертифицирането на машината се отнася за самата машина, сменяемо оборудване, предпазни устройства, аксесоари за повдигане, вериги, въжета и колани.Критериите за сертифициране на машини за целия Европейски съюз са включени в Приложение No.Освен това, тази директива въвежда разделението на машините на особено тежки и други.Сертифициране на машини и устройства, които се характеризират с висока степен на риск в съчетание с тяхното управление и поемане по време на проектирането. Други съдове и машини са обект на сертифициране по време на вътрешен производствен контрол.В обобщение, всички устройства и организации, които по някакъв начин могат да застрашат живота или здравето на жителя и собствеността, както и околната среда, са предмет на сертифициране или оценка на съответствието.