Seriyna opasna zona

https://peniriu-m.eu/bg/

Директивата ATEX (Atmosphères Explosibles, наричана още Директива 94/9 / ЕО - определено е Европейският съюз, който определя основните изисквания на продуктите, предназначени за подаване в потенциално експлозивни повърхности. Заплахата от експлозия на метан и въглищен прах представлява успешно мнозинство от машини и оборудване, използвани в минни въглища, а директивата ATEX се отнася до оборудване и защитни системи, предназначени за използване в райони, изложени на риск от експлозия. До последните няколко дни разпоредбите за сигурност в някои държави от Европейския съюз се различаваха, което представляваше значителна пречка за свободния обмен на стоки между държавите-членки.От този смисъл е създадена обединяваща директива ATEX, която обединява съществуващите дизайни и лесно улеснява циркулацията на стоки по европейското съгласие. При прилагането на разпоредбите на член 100а от Римския договор, най-важният момент от директивата ATEX е обозначаването на свободното движение на стоки, осигуряващо значително ниво на защита от експлозия. По отношение на оборудването, предназначено за кариера в райони, изложени на риск от експлозия, Европейският парламент и Съветът на Европейския съюз на 23 март 1994 г. издадоха ATEX Директива 94/9 / ЕО, която остана в поддръжката на 1 юли 2003 г. Освен това на 16 декември 1999 г. беше приета Директива 1999/92 / ЕО ATEX137 (наричана също ATEX USERS, която от своя страна се отнася до минималните изисквания за безопасност на книгата в значения, когато съществува риск от експлозивна атмосфера. Директивата ATEX 94/9 / ЕО започна да функционира до 1 юли 2003 г. и замени предишните директиви за стар подход 76/117 / ЕИО и 79/196 / ЕИО.

CE маркировка (френски: Conformité Européenneидентификационен номер на сертифициращия органсимвол на експлозияексплозивна групакатегория на устройствотовид защита от експлозияексплозивна подгрупатемпературен клас

Препоръчваме обучение Atex